Drikkevand og grundvand

Struer Kommune administrer vandforsyningsloven.

Dette indebærer blandt andet:

 • Privat drikkevandsboring
 • Vandværker
 • Indvinding af vand
 • Beskyttelse af grundvand
Luk alle
Åben alle

Hvis du vil indvinde grundvand eller overfladevand, skal du altid søge om tilladelse. Det gælder for både almindelige husholdninger, drift af landbrugsejendomme, til industri, vanding af gartneri- eller landbrugsafgrøder m.m.

Klik på 'Start' og start din ansøgning.

Er du fritaget for digital post, kan du henvende dig til Miljøafdelingen på tlf. 9684 8401 eller på mail: teknisk@struer.dk for at få tilsendt et skema.

Sløjfning af overflødige brønde og boringer

Brønde og boringer, der ikke bruges mere, kan medføre en sundhedsrisiko og en forurening af grundvandet på længere sigt. Det er derfor vigtigt, at brønde og boringer, der ikke bruges mere, bliver sløjfet af en autoriseret brøndborer efter gældende regler

Mere end 98% af vandet til borgere og virksomheder i Struer Kommune kommer fra vandværker, som forsyner mindst 10 ejendomme. De resterende ejendomme og virksomheder får vand fra mindre vandforsyninger eller eget anlæg. Dertil kommer en række anlæg til markvanding.

For at være forberedt i tilfælde af en akut forurening har Struer Kommune udarbejdet en beredskabsplan.

Der er i Struer Kommune 14 almene vandværker, hvoraf de tre drives af Struer Energi Vand A/S. Oplysninger om vandværkerne kan findes på listen herunder:

Hjerm Vandværk

Humlum Vandværk

Jegindø Vandværk

Kobbelhøje Vandværk

Livbjerggård Strands Vandværk

Lyngs Vandværk

Oddesund Nord Vandværk

Struer Vandværk

Søndbjerg Vandværk

Tambohus Vandværk

Thyholm Private Fælles Vandværk

Uglev Vandværk

Venø Vandværk

Hvis du ejer en ejendom med egen drikkevandsforsyning, er det dit ansvar at sikre, at drikkevandet har en forsvarlig kvalitet. Det er Struer Kommunes erfaring, at en del af de private vandforsyninger har problemer med indholdet af især nitrat og med kimtallet. Kimtallet viser mængden af (naturlige) bakterier/ mikroorganismer i vandet).

Du har selv ansvaret for at få taget en analyse af vandets kvalitet, med mindre vandet leveres til flere ejendomme, til udlejningsejendomme eller offentlige og kommercielle formål. Miljøstyrelsen anbefaler, at der foretages analyse af drikkevandet fra private boringer hvert 5. år.

En vandanalyse til en enkelt ejendom er normalt en forenklet kontrol, som omfatter følgende:

 • Vandets udseende og lugt
 • Ledningsevne
 • Arsen
 • Nitrat
 • pH
 • Coliforme baktier
 • E. coli (Escherichia coli)
 • Kimtal ved 22°C
 • Evt. Clostridium perfringens herunder sporer

Vandprøverne skal tages og analyseres af et akkrediteret laboratorium og kopi af resultaterne skal sendes til Struer Kommune.

Hvis vandkvaliteten ikke lever op til kvalitetskravene, eller vi vurderer, at det er sundhedsskadeligt, kan kommunen give påbud om at indvindingsanlægget skal forbedres, eller at der skal etableres en alternativ vandforsyning.

Vandet fra private brønde og boringer bliver normalt ikke analyseret for pesticider og miljøfremmede stoffer, og det er vigtigt, at man er forsigtig med aktiviteter (for eksempel gødning, brug af bekæmpelsesmidler, bilvask, bilpleje osv.) tæt på boringen, da en forurening med f.eks. pesticider normalt ikke vil blive opdaget.

Struer Kommune har etableret et grundvandsforum, der skal hjælpe med at udarbejde indsatsplaner for at beskytte drikkevandet. 

Der er vedtaget følgende indsatsplaner I Struer Kommune:

Målet med indsatsplanerne er, at vi også i fremtiden har rene grundvandsressourcer, der efter en forholdsvis enkel behandling af vandet (for eksempel iltning og filtrering for jern og mangan), kan sendes ud til forbrugerne. Avanceret vandbehandling, hvor der skal fjernes nitrat, miljøfremmede stoffer, som for eksempel pesticider, opløsningsmidler, olie, ønsker vi ikke.

Grundvandskortlægning

Naturstyrelsen Vestjylland har kortlagt grundvandsressourcerne i Struer Kommune:

Vandforsyningsplan

Som grundlag for kommunens administration efter vandforsyningsloven er ”Vandforsyningsplan 2013-2022” udarbejdet i samarbejde med de almene vandforsyninger i kommune.

Vandforsyningsplanen angiver, hvorledes vandforsyningen i Struer Kommune skal tilrettelægges, således at alle forbrugere sikres tilstrækkeligt og godt drikkevand. Planen er ligeledes med til at sætte rammerne for den fremtidige vandforsyningsstruktur i kommunen.

Læs Vandforsyningsplan 2013 – 2022 (plandel)

Læs Vandforsyningsplan 2013 – 2022 (statusdel)

Har du spørgsmål, så kontakt