Ny tilskudspulje til etablering af paddevandhuller

Struer Kommune arbejder aktivt med at fremme naturen igennem Det Grønne Danmarkskort. Vi har derfor oprettet en naturoptimeringspulje til etablering af paddevandhuller. Vandhullerne vil være med til at øge naturkvaliteten og sikre paddebestande i Kommunen.

Puljen kan søges af private, institutioner, virksomheder og foreninger. Vi prioriterer ansøgninger inden for Det Grønne Danmarkskort højest. Deadline for ansøgninger er den 1. oktober 2021. 

Om puljen

Naturoptimeringspuljen til etablering af vandhuller indeholder samlet 50.000 kr. Ansøgere, der lever op til kravene, tildeles et engangstilskud på op til 10.000 kr. Hvis puljen modtager flere ansøgninger, end der er afsat midler til, prioriteres ansøgninger efter hvilke vandhuller, der har bedst vilkår for at udvikle et varieret dyre- og planteliv og tilgodeser sjældne padder. 

Betingelse for tilskuddet. 

Formålet med puljen er at bidrage økonomisk til etableringen vandhuller med høj naturværdi og den størst mulige biologiske mangfoldighed. Der er derfor nedsat en række kriterier for etableringen af vandhullerne forbundet med tilskuddet. 

Krav til etablering af vandhullet

 • Vandhullets vandspejl skal være mindst 100 kvm ved almindelig vandstand. 
 • Vandhullet må ikke være dybere end 2 meter. 
 • Vandhullets brinker må maksimalt have en hældning på 1:5 (20 cm pr. meter). 
 • Vandhullet må ikke etableres i §3 beskyttede natur eller i et Natura 2000-område. 
 • Vandhullet må ikke etableres indenfor strandbeskyttelseslinjen.
 • Vandhullerne skal permanent henlægges til natur. 
 • Det opgravede materiale må ikke udlægges i beskyttede natur. 
 • Vandhullet må ikke modtage drænvand eller tagvand. 
 • Omkring vandhullet skal der etableres en 10 meter bufferzone, som ikke må dyrkes eller indgå i omlægningen. Altså der må ikke sprøjtes, pløjes eller gødskes omkring vandhullet. 
 • Der må ikke udsættes dyr (eksempelvis ænder eller fisk) eller vandplanter, fodres i søen, sås frø eller plantes træer eller buske på sydsiden af vandhullet.
 • Der må ifm. med etableringen af vandhullet ikke modtages støtte fra anden side. 

Ved flere ansøgere end puljen har midler til, tilgodeses ansøgninger efter en samlet vurdering af hvilke, der har bedst vilkår for at udvikle et varieret dyre- og planteliv og giver levested for sjældne padder. Ansøgninger prioriteres efter disse kriterier. 

1. Vi prioriterer vandhuller højst som ligger i nærheden af kendte bilag IV-padder (afstand af 2 km i fugleflugt) og samtidig ligger inden for det Grønne Danmarkskort. Fund af bilag IV-padder, som stor vandsalamander, spidssnudet frø og strandtudse, fremgår bl.a. her. Information om det Grønne Danmarkskort findes i Kommuneplanen 2020 under Temaer → Natur og Landskab → Natur → Grønt Danmarkskort. 

2. Vandhuller i nærheden af kendte bilag IV-padder. 

3. Vandhuller inden for Det Grønne Danmarkskort. 

4. Vandhuller, der vurderes til at have størst mulighed for at udvikle et varieret dyre- og planteliv. 

Sådan ansøger du

Midlerne fra naturoptimeringspuljen kan søges af private, institutioner, virksomheder og foreninger i Struer Kommune. Ansøger skal acceptere et eventuelt kontrolbesøg. Etableringen af vandhullet vil ofte kræve en landzonetilladelse. Det er ikke et krav, at der foreligger en landzonetilladelse inden der søges om tilskud. Tilskuddet bortfalder dog, hvis landzonetilladelsen ikke opnås. Det påhviler ejer at indhente landzonetilladelsen samt andre tilladelser fra anden relevant lovgivning. 

Ansøgningen skal indeholde 

 • Navn og adresse på ansøger/ejer .
 • Kontaktoplysninger på ansøger/ejer.
 • Matrikelnummer eller adresse på vandhullet. 
 • En tegning, der viser vandhullets placering på luftfoto. 
 • En beskrivelse af vandhullets eventuelle tilløb og afløb. 

Det anbefales at bruge nedenstående ansøgningsskema. 

Ansøgningen skal sendes til "teknisk@struer.dk" med overskriften ”Ansøgning om tilskud fra naturoptimeringspulje til etablering af vandhul”. Ansøgninger skal senest være modtaget den 1. oktober 2021. Behandlingstiden vil være omkring 1 måned. 

Ved tildeling af midler, skal det oplyses til Kommunen, hvor det opgravet materiale placeres og hvornår projektet er færdigt. Vandhullet skal være etableret seneste 1. marts 2022. Pengene fra puljen vil blive overført via bankoverførsel, når vandhullet er etableret. 

Vandhullet vil med tiden blive omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Fremtidige oprensninger og ændringer af vandhullets tilstand, vil derfor kræve en dispensation fra naturbeskyttelsesloven. 

Ansøgningerne for paddevandhuller, som ikke ligger i behørig afstand til husdyrproduktion eller har sandsynlighed for at udvikle sig til kategori 1 eller kategori 2 natur, vil ikke være tilskudsberettiget. 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning. 

Ansøgningsskema