Uddannelse og beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse er et særligt arbejdstilbud til dig, som har et handicap, der gør, at du ikke kan fastholde beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked.

Du skal være under folkepensionsalderen, ikke være i stand til at opnå beskæftigelse på almindelige vilkår, og ikke være i stand til at bruge andre tilbud fra arbejdsmarkedsområdet med støtte/mentor.

Du har ingen eller et minimum af erhvervsevne.

Du kan i forbindelse med den beskyttede beskæftigelse blive udstationeret på virksomheder eller komme i arbejde på VIA NOVA.

VIA NOVA er Struer Kommunes eget tilbud. På VIA NOVA har vi ambitionen om at skabe en arbejdsplads med plads og rummelighed til mennesker med forskellige udfordringer, hvor der er mulighed for udvikling både individuelt og i fællesskab.

På VIA NOVA er der beskæftigelsesmuligheder indenfor træ, plast, skrædderi, kantine, strandrensning, det grønne område og rengøring. 

Arbejde på Via Nova
Luk alle
Åben alle

Du skal ansøge Handicap, Social og Psykiatri om muligheden for beskyttet beskæftigelse. Her vil medarbejdere i Unge- og Voksenrådgivning afklare, om du er omfattet af målgruppen samt vurdere omfanget af forløbet.

Visitationsudvalget vil på den baggrund træffe en konkret og individuel afgørelse om, hvorvidt og i hvilket omfang du er berettiget til det konkrete tilbud.

Aktivitetstilbud

Luk alle
Åben alle

VITA er et af Struer Kommunes tre forskellige aktivitets og samværstilbud. VITA er for voksne med svære funktionsnedsættelser, både intellektuelt og fysisk.

Nogle af vores borgere sidder i kørestol, nogle har rollator, mens andre er mobile. Enkelte af vores borgere har ikke noget talesprog men udtrykker sig nonverbalt og ved hjælp af tegn-til-tale og piktogrammer.

Der er mulighed for at deltage i mange forskellige aktiviteter for eksempel udeliv og mad over bål, musik og dans, sanseoplevelser, svømning, kreative aktiviteter samt træning af indkøb og køkkenopgaver.

Fjordbo Dagtilbud er for voksne med vidtgående fysisk og psykisk funktionshæmmede i svær grad. Borgerne er udadreagerende i deres adfærd og tidligt udviklingshæmmede med behov for en særlig tilrettelagt støtte. De har væsentlige psykiske begrænsninger,  adfærdsmæssige problemer og et vedvarende og stort dagligt behov for pædagogisk støtte.

Fjordbo Dagtilbud har fokus på et især fysisk aktivt liv, hvor den enkelte beboer støttes efter evne til at deltage.

Der er mulighed for at deltage i aktiviteter som for eksempel løb, svømning, håndbold, ridning, strandrensning, gåture, musik og udflugter. Der er træning gennem deltagelse i dagligdagens gøremål inde og udendørs.

 

Særlig tilrettelagt uddannelse (STU)

Hvis du er ung udviklingshæmmet eller har særlige behov, så har du mulighed for at få en STU – Særlig tilrettelagt uddannelse.

Målet er, at du opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til en videre uddannelse og beskæftigelse.

Ungdomsuddannelsen retter sig mod dig som ung, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse på ordinære vilkår med eventuel socialpædagogisk bistand. Du kan modtage et tilbud om ungdomsuddannelse umiddelbart efter undervisningspligtens ophør og indtil det fyldte 25. år.

Der kan være stor forskel på unge, som får tilbudt en STU – både i funktionsnedsættelse, udgangspunkt og i behov.

Luk alle
Åben alle

Du skal ansøge Handicap, Social og Psykiatri om muligheden for særlig tilrettelagt uddannelse.

Her vil medarbejdere i Unge- og Voksenrådgivning afklare, om du er omfattet af målgruppen samt vurdere omfanget af forløbet.

Visitationsudvalget vil på den baggrund træffe en konkret og individuel afgørelse om, hvorvidt og i hvilket omfang du er berettiget til det konkrete tilbud.

Struer Kommune har selv to STU-tilbud:

STUdie ved Fjorden ligger på Ølbyvej 43 i Struer. Målgruppen er unge udviklingshæmmede med en lav intelligens. De unge vil typisk aldersmæssigt ligger væsentlig under den levede alder, idet deres mentale alder oftest vil være fra 6 år til under 12 år.

De unge har et hjælpe- og støttebehov på mange funktionsområder, og de er afhængige af daglig støtte fra vejleder/kontaktperson i forhold til praktiske, personlige og sociale udfordringer.

 

STU VITA ligger på Fjordvejen 28 i Bremdal. STU VITA ligger i tilknytning til botilbuddet Fønixgården og VITA Dagtilbud.

Lokalerne er indrettet, så de matcher de unges behov for individuel undervisning.

Målgruppen er unge udviklingshæmmede i alderen 16 år til 27 år med væsentlig nedsat funktionsevne med behov for hjælp/ kompensation på alle funktionsområder.

Specialundervisning for voksne

Specialundervisning for voksne er et tilbud, der er målrettet dig, der som følge af fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser har behov for særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen, og som ikke kan modtage relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning.

For kompenserende specialundervisning skal du henvende dig til en socialkonsulent i Unge- og Voksenrådgivning, Handicap, Social og Psykiatri.

Har du spørgsmål, så kontakt