Uddannelse og beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse er et særligt arbejdstilbud til dig, som har et handicap, der gør, at du ikke kan fastholde beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked.

Du skal være under folkepensionsalderen, ikke være i stand til at opnå beskæftigelse på almindelige vilkår, og ikke være i stand til at bruge andre tilbud fra arbejdsmarkedsområdet med støtte/mentor.

Du har ingen eller et minimum af erhvervsevne.

Du kan i forbindelse med den beskyttede beskæftigelse blive udstationeret på virksomheder eller komme i arbejde på VIA NOVA.

VIA NOVA er Struer Kommunes eget tilbud. På VIA NOVA har vi ambitionen om at skabe en arbejdsplads med plads og rummelighed til mennesker med forskellige udfordringer, hvor der er mulighed for udvikling både individuelt og i fællesskab.

På VIA NOVA er der beskæftigelsesmuligheder indenfor træ, plast, skrædderi, kantine, strandrensning, det grønne område og rengøring. 

Luk alle
Åben alle

Du skal ansøge Handicap, Social og Psykiatri om muligheden for beskyttet beskæftigelse. Her vil medarbejdere i Unge- og Voksenrådgivning afklare, om du er omfattet af målgruppen samt vurdere omfanget af forløbet.

Visitationsudvalget vil på den baggrund træffe en konkret og individuel afgørelse om, hvorvidt og i hvilket omfang du er berettiget til det konkrete tilbud.

Aktivitetstilbud

Luk alle
Åben alle

VITA er et af Struer Kommunes tre forskellige aktivitets og samværstilbud. VITA er for voksne med svære funktionsnedsættelser, både intellektuelt og fysisk.

Nogle af vores borgere sidder i kørestol, nogle har rollator, mens andre er mobile. Enkelte af vores borgere har ikke noget talesprog men udtrykker sig nonverbalt og ved hjælp af tegn-til-tale og piktogrammer.

Der er mulighed for at deltage i mange forskellige aktiviteter for eksempel udeliv og mad over bål, musik og dans, sanseoplevelser, svømning, kreative aktiviteter samt træning af indkøb og køkkenopgaver.

Fjordbo Dagtilbud er for voksne med vidtgående fysisk og psykisk funktionshæmmede i svær grad. Borgerne er udadreagerende i deres adfærd og tidligt udviklingshæmmede med behov for en særlig tilrettelagt støtte. De har væsentlige psykiske begrænsninger,  adfærdsmæssige problemer og et vedvarende og stort dagligt behov for pædagogisk støtte.

Fjordbo Dagtilbud har fokus på et især fysisk aktivt liv, hvor den enkelte beboer støttes efter evne til at deltage.

Der er mulighed for at deltage i aktiviteter som for eksempel løb, svømning, håndbold, ridning, strandrensning, gåture, musik og udflugter. Der er træning gennem deltagelse i dagligdagens gøremål inde og udendørs.

 

Dagtilbuddet Ølbyvej

  • Aktivitets- og Samværstilbud, § 104

 Dagtilbuddet Ølbyvej er et aktivitets- og samværstilbud til voksne udviklingshæmmede med væsentlig nedsat funktionsevne. F.eks. Mobilitetsnedsættelse, anden fysisk funktionsnedsættelse, hjerneskade og medfødt udviklingshæmning. Vi tager udgangspunkt i at skabe trygge og forudsigelige rammer for samvær, aktiviteter og fællesskaber for borgerne. 

Formål:

- At borgere med funktionsnedsættelse eller sociale problemer får mulighed for samvær med ligesindede.

- At borgere med nedsat funktionsevne får mulighed for at forbedre eller vedligeholde færdigheder, særligt i forhold til selvværd, selvstændighed og sociale forståelse.

-At fremme borgerens livskvalitet ved at deltage i et fællesskab.

Vi har mange forskellige aktiviteter i tilbuddet som f.eks.: musik, sang, kunst, idræt, udeliv, wellness og højtlæsning og vi vægter traditioner som fødselsdage, fastelavn, jul mm. Højt.

Vi er en del af Handicap, Social og Psykiatri i Struer kommune. 

 

Adresse:

Dagtilbuddet Ølbyvej

Ølbyvej 43, 7600 Struer.

 

Kontakt information:

Leder:

Gitte Clausen

tlf. 22407481

Mail: glc@struer.dk

Særlig tilrettelagt uddannelse (STU)

Hvis du er ung udviklingshæmmet eller har særlige behov, så har du mulighed for at få en STU – Særlig tilrettelagt uddannelse.

Målet er, at du opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til en videre uddannelse og beskæftigelse.

Ungdomsuddannelsen retter sig mod dig som ung, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse på ordinære vilkår med eventuel socialpædagogisk bistand. Du kan modtage et tilbud om ungdomsuddannelse umiddelbart efter undervisningspligtens ophør og indtil det fyldte 25. år.

Der kan være stor forskel på unge, som får tilbudt en STU – både i funktionsnedsættelse, udgangspunkt og i behov.

Struer Kommunes retningslinjer i forhold til STU - Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

 

STU, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

Målgruppe

Unge under 25 år, der på grund af en varig nedsat psykisk eller fysisk funktionsniveau ikke har mulighed for at gennemføre en anden ordinær ungdomsuddannelse med tilhørende specialpædagogisk støtte (SPS).

Formål

At indgå i et ungdomsmiljø og at udvikle sig og opnå færdigheder til at leve et så aktivt, beskæftiget og selvstændigt voksenliv som muligt.

STU er et dagundervisningstilbud

En STU kan sammensættes af elementer af undervisning, træning, praktiske opgaver samt sociale aktiviteter, herunder fx bo-selv-træning, arbejdstræning og praktikforløb hvis muligt.

Bo-tilbud i tilknytning til et STU-forløb skal søges særskilt efter de almindelige gældende regler.

Økonomi

Uddannelsen og transport til uddannelsen betales af kommunen efter gældende regler.

STU-elever kan søge offentlig forsørgelse v/ det fyldte 18. år efter de almindelig gældende regler (Uddannelseshjælp er formueundtaget, når man er elev i en STU).

Sådan bliver man indstillet til en STU

Man skal henvende sig til uddannelsesvejledningen under Den kommunale ungeindsats i den kommune, hvor man bor. Derefter skal man have en samtale med en uddannelsesvejleder. Ofte sker denne samtale som en del af vejledningsindsatsen i 9. eller 10. klasse.

Er man under 18 år, skal forældre eller værge medvirke og inddrages i vejledningen om STU. Unge over 18 år opfordres til at inddrage forældre, værge eller bisidder i vejledningen om STU.

Hvis en ung ønsker at blive indstillet til en STU, så skal en uddannelsesvejleder, i dialog med den unge, udarbejde en skriftlig indstilling, hvor det begrundes, om den unges tilhører målgruppen for en STU. Begrundelsen kan understøttes af fx skolefaglige udtalelser samt psykologiske og lægefaglige udredninger. Herefter skal kommunens STU-visitationsudvalg behandle indstillingen, og give en skriftlig afgørelse til den unge.

Kommunens visitationsudvalg

Lene Hornstrup, centerchef for Handicap, Social og Psykiatri
Helle Vadt, centerchef for Arbejdsmarked og Borgerservice

 

Skriftlig begrundelse med klagevejledning

STU-visitationsudvalget skal give en skriftlig begrundelse for sin afgørelse, herunder en vejledning omkring at kunne rette henvendelse til Klagenævnet for Specialundervisning, hvis den unge ønsker at klage over et afslag på at være i målgruppen for en STU eller over de tilbudte uddannelsessteder.

Valg mellem flere uddannelsessteder, hvis muligt

Hvis den unge er i målgruppen for en STU, skal visitationsudvalget, hvis muligt, give den unge et valg mellem flere forskellige uddannelsessteder og gå dialog med den unge om, hvilken valgmulighed, der er den bedste for den unge. Den unge kan også selv foreslå et uddannelsessted som alternativ til de uddannelsessteder, kommunen har givet som tilbud.

Hvis den unge har behov for et ekstraordinært specialiseret tilbud, og kun ét uddannelsessted kan matche den unges behov uden, at det indebærer en urimelig lang befordrings- eller ventetid for den unge, så har kommunen ikke pligt til at give mere end et tilbud.

Kommunens pligt til at give valgmuligheder mellem flere tilbud bortfalder ligeledes, hvis et alternativ eller ønsket uddannelsessted samlet set incl. befordring er uforholdsmæssig dyrere, eller hvis kommunen efter en dialog med den unge vurderer, at et alternativ eller ønsket uddannelsessted indebærer en urimelig lang rejsetid eller ventetid for den unge.

Kvalitet i uddannelsen

Når en ung er optaget på en STU, udarbejder uddannelsesvejleder i dialog med den unge en forløbsplan over uddannelsesforløbet. Forløbsplanen skal indeholde en overordnet beskrivelse af de aktiviteter og individuelle læringsmål, der skal indgå i den unges uddannelsesforløb. Uddannelsesvejleder følger løbende og mindst en gang årligt op på forløbsplanen og justerer denne efter behov og i dialog med den unge.

Når en kommune indgår en aftale med en STU-sted, der ikke er kommunens eget kommunale STU-tilbud, skal det altid ske på grundlag af en skriftlig kvalitetsaftale, der fastlægger krav til undervisningens indhold, tilrettelæggelse og omfang jf gældende regler.

Fra 1/1-2025 skal alle STU-steder registrere sig og beskrive deres tilbud på en landsdækkende og borgertilgængelig STU-portal.

Afklaring af plan efter afsluttet STU

Senest 12 måneder før afslutningen af STU-forløbet påbegynder kommunen i dialog med uddannelsesstedet og den unge at udarbejde et resursepapir, der skal understøtte planlægning og koordinering af, hvad den unge skal overgå til efter gennemført STU. Herunder at inddrage den unges perspektiver, fremtidsmuligheder og ønsker.

Senest 3 måneder før afslutning af STU afholdes et møde med den unge, uddannelsesstedet, uddannelsesvejleder og øvrige relevante kommunale aktører fx fra Jobcenter og Socialafdeling, der skal støtte den unge i videre aktivitet efter gennemført STU. Her skal der udarbejdes en konkret plan for, hvad der skal ske efter afsluttet STU.

Uddannelsesbevis

En STU afsluttes med et uddannelsesbevis fra kommunen, der beskriver uddannelsens indhold og de kompetencer og læringsmål, den unge har opnået.

Unge med gennemført STU har adgang til det øvrige uddannelsessystem efter de almindelige gældende regler.

Luk alle
Åben alle

Du skal ansøge Handicap, Social og Psykiatri om muligheden for særlig tilrettelagt uddannelse.

Her vil medarbejdere i Unge- og Voksenrådgivning afklare, om du er omfattet af målgruppen samt vurdere omfanget af forløbet.

Visitationsudvalget vil på den baggrund træffe en konkret og individuel afgørelse om, hvorvidt og i hvilket omfang du er berettiget til det konkrete tilbud.

Struer Kommune har selv to STU-tilbud:

STUdie ved Fjorden ligger på Ølbyvej 43 i Struer. Målgruppen er unge udviklingshæmmede med en lav intelligens. De unge vil typisk aldersmæssigt ligger væsentlig under den levede alder, idet deres mentale alder oftest vil være fra 6 år til under 12 år.

De unge har et hjælpe- og støttebehov på mange funktionsområder, og de er afhængige af daglig støtte fra vejleder/kontaktperson i forhold til praktiske, personlige og sociale udfordringer.

 

STU VITA ligger på Fjordvejen 28 i Bremdal. STU VITA ligger i tilknytning til botilbuddet Fønixgården og VITA Dagtilbud.

Lokalerne er indrettet, så de matcher de unges behov for individuel undervisning.

Målgruppen er unge udviklingshæmmede i alderen 16 år til 27 år med væsentlig nedsat funktionsevne med behov for hjælp/ kompensation på alle funktionsområder.

Specialundervisning for voksne

Specialundervisning for voksne er et tilbud, der er målrettet dig, der som følge af fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser har behov for særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen, og som ikke kan modtage relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning.

For kompenserende specialundervisning skal du henvende dig til en socialkonsulent i Unge- og Voksenrådgivning, Handicap, Social og Psykiatri.

Har du spørgsmål, så kontakt