Forsorgshjem og krisehjem

Luk alle
Åben alle

Et forsorgshjem er et midlertidigt logi til dig, der på grund af særlige sociale problemstillinger har behov for det.

Hvis du som borger i Struer kommune tager ophold på et forsorgshjem, ønsker vi at hjælpe dig, så du kan komme godt videre i dit liv.

Derfor vil du blive tilknyttet en fast kontaktperson fra Handicap, Social og Psykiatri, som hurtigst muligt vil kontakte dig. Med afsæt i dine ressourcer og behov, vil I sammen lægge en plan for den støtte, du eventuelt har brug for finde vej til næste skridt i dit liv.

Du vil blandt andet blive tilbudt rådgivning og vejledning, så du kan få overblik over f.eks. din økonomi, boligsituation, samt rettigheder og pligter i forhold til egen forsørgelse.

Hvis du som kvinde har været udsat for vold eller trusler om vold eller oplever tilsvarende kriser i forhold til familie og samlivsforhold, så har du mulighed for at komme på et krisecenter.

Det er et sted med trygge og omsorgsfulde rammer for voldsramte kvinder. Her bliver du og dine eventuelle børn støttet i forhold til de oplevelser, du har haft. De støtter dig også i eventuel kontakt til offentlige myndigheder og i at få genetableret en almindelig hverdag.

Det nærmeste tilbud finder du i Holstebro, men du kan frit vælges mellem alle landets centre.

et nærmeste tilbud findes i Holstebro, men der kan frit vælges mellem alle landets centre.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Handicap, Social og Psykiatri eller du kan kontakte Landsorganisation af Kvindekrisecentre på deres døgnåbne hotline på telefonnummer 1888 eller se mere på deres hjemmeside: https://www.lokk.dk.

Vi tager udgangspunkt i dine ønsker og behov. Gennem dialog mellem dig og sagsbehandler/støttekontaktperson bliver der lavet aftaler om et samarbejde, hvor du gennem træningsforløb og eventuelt individuelle samtaler kan opnå en bedre mestring af eget liv og en permanent boligløsning.  

Du kan få midlertidigt ophold på et forsorgshjem – og samtidigt med dette vil du blive kontaktet af en medarbejder fra Handicap, Social og Psykiatri, som vil snakke med dig om, hvad næste skridt kan være for at komme i egen bolig og eventuelt få støtte til at håndtere den sociale sårbarhed.

Værestederne modtager personer med særlige sociale problemer mad, varme, omsorg og socialt samvær med andre. De får mulighed for i eget tempo at forbedre deres livssituation på de områder, som de selv oplever som de vigtigste lige nu. Og de møder aktiviteter, hvor de stille og roligt kan få hjælp til at vedligeholde og udvikle sociale og andre kompetencer.

I Struer Kommune findes to væresteder målrettet socialt udsatte.

  • Værestedet Jens Skippers Hus, Søndergade 22, Struer. 
  • Den sociale Institution Nørregade 12 A, Nørregade 12 A, Hvidbjerg, som drives af den selvejende institution Nørregade 12A
Få information om Udsatterådet.

Udsatterådet skal være talerør for kommunens socialt udsatte og sætte fokus på vores forståelse af social udsathed, hvem der er socialt udsatte, og ikke mindst hvilken betydning politikker og beslutninger har for, at nogle mennesker bliver socialt udsatte.

Rådet skal være med til at skabe fokus, synlighed og opmærksomhed på temaer, problemstillinger, spørgsmål og indsatser, som vedrører udsatte grupper samt øge muligheden for, at socialt udsatte kan komme til orde og få medindflydelse.

Udsatterådet beskæftiger sig ikke med konkrete person- og klagesager, men drøfter spørgsmål af mere generel karakter og kommer med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.

Udsatterådet skal fungere som erfarings- og vidensressource for både politikere og medarbejdere i Struer Kommune og er i sidste ende med til at sikre en effektiv og kvalificeret indsats på udsatteområdet. Det er derfor sammensat med udgangspunkt i at skulle repræsentere selvoplevet erfaring og/eller massiv faglig viden inden for grupper af borgere, som indbefatter blandt andet hjemløse, borgere med rusmiddelmisbrug, prostituerede, psykisk sårbare, unge udsatte.

Valg til Udsatterådet følger det ordinære kommunalvalg.

Forretningsorden

Medlemmer

  • Theresa Wollenberg - Formand
  • Nynne Skov Pedersen - Næstformand
  • Thea Hald
  • Steen Jeppesen
  • Jeannette Gadegaard
  • Anna Marie Brix Poulsen
Luk alle
Åben alle

Støttekontaktpersonen laver opsøgende forebyggende indsats, hvor der tages kontakt til dig, som er socialt sårbar. Udgangspunktet er at styrke dine muligheder for at opnå og bevare kontakten til omverdenen. Det er et mål, der tager udgangspunkt i dine ønsker og behov. På den måde bliver du i stand til at benytte samfundets muligheder og tilbud.

Borgere, pårørende, sagsbehandlere mv. kan også rette henvendelse til Handicap, Social og Psykiatri, hvis der er bekymrede for at et andet menneske mistrives, er isoleret – og hvor det skønnes, at pågældende ikke selv magter at opsøge hjælpen.

Tilbuddet om støtte er frivilligt og uden visitation. Den aktuelle sag vurderes med det samme – og er der behov for en akut indsats, vil der kunne sættes støtte i gang samme dag.

Der er mulighed for anonymitet.

Har du spørgsmål, så kontakt