Værdigheds­politik

Værdig ældrepleje handler om, at den enkelte ældre kan bevare muligheden for at leve sit liv ud fra sin egen identitet og personlighed, så længe det overhovedet er muligt. Og under hensyntagen til, at hvad der opleves som værdigt, kan være meget individuelt.

For at lykkes med at fremme et værdigt ældreliv, har vi brug for hinanden.
- Anne Kristine Bøge Petersen

Værdighedspolitikken viser kun sit værd, når den lever i praksis. Det betyder, at det er helt nødvendigt, at medarbejdere og ledere i kommunen har løbende dialog mellem ældre med behov for hjælp, pårørende og medarbejdere om, hvordan en værdig ældrepleje viser sig i hverdagen og i konkrete handlinger.

For at lykkes med at fremme et værdigt ældreliv, har vi brug for hinanden. Vi har brug for de mange frivillige, der gør en kæmpe forskel og vi har brug for familien og vores nærmeste. Værdighedspolitikken danner rammen for samarbejdet mellem kommunen, familie og venner, frivillige og borgerne.

Formand for social-, sundheds og arbejdsmarkedsudvalg
Anne Kristine Bøge Petersen

Luk alle
Åben alle

I Struer Kommune lavede vi den første værdighedspolitik i 2016. Denne udgave er en revidering af den nuværende. Vi er forpligtet af Sundheds- og Ældreministeriet til vedtage en værdighedspolitik, som indeholder følgende emner:

 • Livskvalitet
 • Selvbestemmelse
 • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
 • Mad og ernæring
 • En værdig død
 • Pårørende
 • Bekæmpelse af ensomhed

Værdighedspolitikken er rettet mod alle ældre borgere, som har brug for hjælp og støtte i hverdagen.

Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte retning for, at alle ældre oplever et værdigt liv. Vi beskriver heri overordnede værdier og prioriteringer for ældreområdet. Vores tilgang og mål er beskrevet for hvert emne, og med det vil vi gøre det klart, hvad borgere kan forvente af ældreplejen i Struer Kommune. Vi ønsker desuden, at værdighedspolitikken skal sætte retning for ledere og medarbejdere i ældreområdet.

Borgere, pårørende, medarbejdere og ledere har været inddraget i revideringen, ligesom Ældrerådet også har været en del af processen. Undervejs i værdighedspolitikken, fremgår citater fra interviews med borgere og pårørende.

Værdier

Vi arbejder i Struer Kommune ud fra fem overordnede værdier:

Nærhed - Vores kommunikation, i forhold til borgerne foregår med respekt, forståelse og værdighed.

Gennemsigtighed - Vi arbejder sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende med sammenhængende og helhedspræget borgerforløb for øje.

Ordentlighed - Vi arbejder professionelt og anvender den nyeste viden indenfor området.

Tolerance - Vi besidder det personlige overskud og den lydhørhed, som skal til for at skabe forståelse, respekt og accept omkring borgernes personlige frie valg. Og vi kan tage individuelle hensyn ud fra tænkningen - "mennesket kommer før systemet".

Fleksibilitet - Vi tilpasser os i størst mulig grad borgernes individuelle behov og samarbejder både på tværs af afdelinger, centre, sektorer og med civilsamfundet.

Noget af det, som min mor lægger vægt på, er trygheden. Hvis min mor er tryg, så har hun det godt. Hvis hun f.eks. får en hånd - der skal ikke så meget til - bare de kommer hen og aer hende på kinden.
- pårørende, demensafsnittet
Samtale i ældrebolig
Luk alle
Åben alle
Det bedste min mor ved, er at få lov at ligge i sengen fra morgenen af. Det er værdigt for min mor at få lov til at hvile - hun er træt"
- pårørende, plejecenter

Vi arbejder med nærværende og personcentreret omsorg, hvor vi bidrager til en hverdag, som øger livskvalitet og giver mening for kommunens ældre borgere.

Vi er med til skabe livskvalitet for dig ved at:

 • Møde dig der, hvor du er og sikre, at din livshistorie bruges til at skabe en god hverdag for dig

 • Du har mulighed for at fastholde kontakt og relationer til din familie, venner og naboer samt for at skabe nye relationer, tilhørsforhold og fællesskaber

 • Inddrage dig, så der skabes meningsfulde aktiviteter

 • Give dig mulighed for store og små naturoplevelser på daglig basis

 • Styrke samskabelse med lokalsamfundet og frivillige, så der dannes fælles aktiviteter og samvær til glæde for dig

Vi arbejder for, at borgerne har ret til selvbestemmelse og selvstændighed hele livet og for at sikre rammer, der kan rumme forskellighed og mangfoldighed.

Vi sikrer din selvbestemmelse ved at:

 • Støtte dig i at være langst mulig aktiv i selvhjulpen
 • Dine ønsker og behov sætter retningen for den støtte og omsorg, vil tilbyder dig
 • Du inddrages i planlægningen af din hverdag
 • Du kan bevare din ønskede døgnrytme
 • Sikre, at du har et valg og ret til at tage en beslutning
 • Sikre, at dine behov går forud for opgaver og planlægning
Det er ikke altid, man lige har brug for det bad, der står på personalets liste eller synes, at det er strengt nødvendigt at få støvsuget
- borger, hjemmeplejen
Jeg er stadigvæk frisk og det er vigtigt, at vi som pårørende også har en frihed til at gøre det vi gerne vil og har behov for"
- Pårørende, hjemmeplejen

Vi arbejder for et godt pårørendesamarbejde ved at sikre information, dialog og inddragelse med det formål at skabe bedst mulig pleje og omsorg.

Vi sikrer et godt pårørendesamarbejde ved at:

 • Inddrage dine pårørende som en medspiller ved planlægning af pleje, omsorg og behandling

 • Indhente information hos dine pårørende om livshistorie, behov og ønsker for fremtiden

 • Have løbende forventningsstemning med dine pårørende samt dialogmøder efter behov

 • Vores medarbejdere har empati og forståelse for dine pårørendes situation og opfattelse

 • Have tæt kontakt til dine pårørende og give dem mulighed for deltagelse i dit liv, f.eks. ved anvendelse af dialogredskaber som kontaktbøger, billeder og digitale kommunikationsformer

 • Gøre det attraktivt for dine pårørende, herunder også dine børn og børnebørn, at komme på besøg på f.eks. plejecentre

Strikkeklub i Aktivitetscenteret
Det var en god ordning, da min mor var på plejehjem. Der kom der en liste med forslag, og så kunne hun vælge, så var hun jo medbestemmende.
- Pårørende, plejecenter
Luk alle
Åben alle

Vi arbejder for, at du tilbydes ernæringsrigtig kost og måltider af høj kvalitet. Mad og ernæring er vigtigt for at opretholde funktionsevne, energiniveau og livskvalitet

Vi sikrer mad og måltider af høj kvalitet ved at:

 • Kende til din yndlingsmad og spisevaner samt sikre fleksibilitet i forhold til spisetider. Dine pårørende inddrages efter behov

 • Sikre et udvalg af ernæringsrigtig kost til dig

 • Tilbyde ernæringsscreening, hvis du er i risiko for undervægt, herunder et muligt samarbejde med vores diætist

 • Medarbejderne skal være en aktiv del i at gøre måltidet til en god oplevelse for dig ved bl.a. at skabe mulighed for samvær efter behov, ro og nærvær

 • Samarbejde tværfagligt med fokus på bl.a. tandstatus, mundhygiejne og fejlsynkning

Vi arbejder for at tilbyde meningsfulde aktiviteter. Vi hjælper med at skabe relationer og indgå i fællesskaber, så ingen er uønsket alene.

Vi forebygger ensomhed ved at:

 • Tilbyde aktiviteter, når du har behov og lyst, og ikke når personalet har tid

 • Tilbyde dig aktiviteter og sociale fællesskaber i nærmiljøet og i sammenspil med lokalområdet

 • Hjælpe dig til at indgå i relevante og ønskede fællesskaber

 • Sikre at din familie og netværk altid oplever sig velkomne der, hvor du bor

 • Vores medarbejdere udviser ro og nærvær, selvom der kan være travlt

 • Vi samarbejder med frivillige organisationer og andre, som ønsker at forebygge ensomhed

Der var også mange af dem, der var ret dårlige, men de sad ret alene og kiggede bare ud i luften. Måske var de for dårlige til at tale med hinanden. Jeg prøvede altid at få dem til at snakke lidt med hinanden.
- Pårørende, plejecenter
Vi vil ikke føle os forjaget. Det skal være sådan, at vi har ro til at kunne være i det, om det er en dag eller to... Vi skal selv have det godt med det - vi skal ikke gøre noget, så vi føler, at nu skal vi ud med det samme, vi skal have vores sjæl med i det
- Pårørende, plejecenter

Vi arbejder for at værdighed bevares hele livet også frem til døden. Vi giver kærlig pleje og omsorg i den sidste tid og sikrer, at ønsker og behov respekteres.

Vi sikrer en værdig død ved at:

 • Hjælpe dig til at få afklaret dine ønsker og behov – gerne sammen med dine pårørende

 • Det er dine behov, der prioriteres i den sidste tid

 • Vores medarbejdere tager initiativ til samtale om døden, så døden ikke bliver et tabu

 • Du ikke dør uønsket alene, med smerter eller i utryghed

 • Sikre inddragelse og information til både dig og dine pårørende

 • Vores medarbejdere giver ro, nærvær og kærlig pleje

 • Inddrage vores palliationssygeplejerske efter behov

Vi arbejder for til stadighed at sikre bedst mulig sammenhæng og koordinering mellem behandling, omsorg og pleje.

Vi sikrer kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng ved at:

 • Personcentreret omsorg er rammen for den måde, vores medarbejdere møder dig på, samt for hvordan vi yder dig den bedst mulige pleje, omsorg og behandling

 • Vores medarbejdere er nærværende, imødekommende og faglig dygtige

 • Anvende teknologi, der kan øge selvhjulpenhed og livskvalitet – med respekt og i samarbejde med dig

 • Sikre kompetenceudvikling, så du altid møder medarbejdere, der er faglig stærke

 • Sikre dialog og kommunikation mellem medarbejdere og dig, så du får det rette tilbud

 • Samarbejde med hospitaler og praktiserende læger for at sikre dig en sammenhængende og koordineret indsats

 • Inddrage frivillige aktivt så der skabes mest mulig værdi i vores tilbud til dig

 

Det må ikke blive spørgsmål om at få løst opgaverne på listen
- Borger, hjemmesygeplejen
Noget der er godt, det er at børnehaven har været der og det er lige noget for hende - hun lyser helt op
- Pårørende, plejecenter
Dement person synger med medarbejder

Struer Kommunes Værdighedspolitik 2021