Etablering eller ændring af mindre husdyrhold

Du skal indsende en anmeldelse til Struer Kommune, hvis du ønsker at etablere eller ændre:

  1. et dyrehold med et produktionsareal i stalden på mindre end 100 m²,
  2. en husdyrproduktion med udelukkende heste, ammekvæg, geder eller får på dybstrøelse på et produktionsareal der er mindre end 175 m²,
  3. en husdyrproduktion med udelukkende heste på et produktionsareal der er mindre end 200 m²,
  4. et dyrehold på dybstrøelse som nævnt i pkt. 2, som kun er opstaldet indenfor perioden fra den 1. oktober til den 15. maj (vinteropstaldning) på et produktionsareal mindre end 300 m²,
  5. et husdyrhold i ikke fast placerede husdyranlæg (flytbare), hvis det samlede grundareal af alle de ikke fast placerede anlæg tilsammen er mindre end 100 m².

Produktionsarealet er det areal i staldene, hvor dyrene opholder sig og afsætter gødning.

Anmeldelsen skal være skriftlig og indeholde følgende oplysninger om både det nye anlæg og de eksisterende anlæg på ejendommen:

Fast placerede husdyranlæg (herunder stalde, permanente læskure og lignende):

a) Dyrearter og -typer.
b) Produktionsarealets størrelse i m².
c) Staldsystem.
d) Målfaste tegninger, herunder relevante bygge- og konstruktionstegninger.

Gødningsopbevaringsanlæg (møddinger, gyllebeholdere m.v.):

a) Målfaste tegninger, herunder konstruktionstegninger m.v.
b) Eventuelle driftsforskrifter m.v.

Ensilageopbevaringsanlæg (ensilagepladser, f.eks. plansiloer/køresiloer, tårnsiloer m.v.):

a) Målfaste tegninger, herunder konstruktionstegninger.
b) Eventuelle driftsforskrifter m.v.

Hvis du ikke har hørt fra Struer Kommune senest 2 uger efter, at vi har modtaget din anmeldelse, har vi accepteret det anmeldte.

Vær dog opmærksom på, at hvis det anmeldte kræver en godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller hvis det anmeldte kræver en vurdering efter anmeldeordningen (afsnit IV i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug), må du først begynde på etableringen, udvidelsen eller ændringen, når kommunen har meddelt en afgørelse om det.

Du kan kontakte os og sende ansøgningen til teknisk@struer.dk.