Landbrug og husdyrhold

Luk alle
Åben alle

Ønsker du at modtage slam eller lignende affald til at sprede ud på dine marker, skal du sende en anmeldelse om det til Struer Kommune.

Du skal vedlægge markkort, deklaration for affaldsproduktet og en underskrevet aftale mellem dig og producenten af affaldet.

Anmeldelsen skal være modtaget hos os senest den 31. marts hvert år.

Hvis mængden du modtager, er mindre end 10 tons tørstof pr. år, behøver du ikke at anmelde det til kommunen.

De nærmere regler for udspredning og opbevaring kan du se i bekendtgørelsen om anvendelse af affald til jordbrugsformål.

Der er brugerbetaling for tilsyn med opbevaring og udspredning af affald til jordbrugsformål.

Timeprisen bliver fastlagt og reguleret årligt af Miljøstyrelsen, som offentliggør timeprisen på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Etablerede husdyrbrug kan benytte sig af anmeldeordningen til mindre justeringer af anlæg eller drift. Anmeldeordningen omfatter følgende:

 • Etablering, udvidelse eller ændring af visse typer af driftsbygninger (som for eksempel halmlade, maskinhus, kornlager, malkerum m.v.)
 • Etablering, udvidelse eller ændring af ensilagepladser/siloer
 • Etablering, udvidelse eller ændring af opbevaringsanlæg til husdyrgødning, restvand eller ensilagesaft.
 • Vinteropstaldning af dyrehold til naturafgræsning.
 • Opstaldning af hobbybetonet dyrehold.
 • Skift i dyretype
 • Skift miljøteknologi
 • Afprøvning af miljøteknologi
 • Produktionstilpasning (malkekøer)

Læs mere om de forskellige ordninger og om oplysningskravene

Bruger du en gyllebeholder, der kan rumme 100 m³ eller derover, til at opbevare flydende husdyrgødning – uanset om det er din egen, eller en du lejer – er du forpligtet til at få beholderen kontrolleret. 

Find information om beholderkontrol

10 års beholderkontrol

Beholdere, der ikke ligger i risikoområde eller nær § 3 beskyttede søer større end 100 m2 eller åbne vandløb, skal kontrolleres hvert 10. år.

5 års beholderkontrol

Beholdere, som er beliggende inden for 100 meter fra åbne vandløb eller søer over 100 m², skal kontrolleres mindst hvert 5. år for brugerens egen regning.

Tidsfrister

Husk at en beholderkontrol skal bestilles senest 6 måneder før beholderen bliver 5 eller 10 år gammel, eller der er gået 5 eller 10 år siden den sidst blev kontrolleret.

Her bestiller du beholderkontrol

Skema til at bestille beholdekontrol findes via enten virk.dk eller borger.dk. Alternativt kan du kontakte en godkendt kontrollant og bestille beholderkontrollen. Kontrollanten er forpligtet til at give kommunen besked om, at der er bestilt en beholderkontrol senest 10 dage efter, du har bestilt kontrollen. Liste over godkendte kontrollanter findes på beholderkontrol.dk

Hvem er ansvarlig for at kontrollen bliver udført

Den, der bruger en gyllebeholder (ejer eller forpagter), skal sørge for at beholderen bliver kontrolleret.

Ønsker du ikke beholderkontrol

Det eneste alternativ til den pligtige beholderkontrol, og eventuelt krav om alarmsystem, er at tage beholderen ud af drift. Du skal sende en erklæring ind til kommunen, senest på det tidspunkt hvor anmodning om kontrol skulle være indsendt. Erklæringsdokument findes samme sted som anmeldelse – på virk.dk eller borger.dk.

Hvis du ønsker at etablere et hundehold på 5 eller flere hunde over 18 måneder skal du sende oplysninger ind om hundeholdets størrelse, kort over placeringen af bure, løbegårde, opbevaring af gødningen m.v.

Du skal være opmærksom på de afstandskrav, der skal være overholdt. De fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsens §§ 4 og 5. Hvis du søger om dispensation fra afstandskravene, skal det fremgå af det materiale, du sender ind.

Husdyrgødningsbekendtgørelsen

Struer Kommune skal blandt andet føre tilsyn med de husdyrbrug i kommunen, der har et erhvervsmæssigt dyrehold. Tilsynene planlægges og gennemføres i overensstemmelse med miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Brugerbetaling

Struer Kommune skal opkræve brugerbetaling efter det timeforbrug, kommunen har med de opgaver, der fremgår af brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Timeprisen bliver fastlagt og reguleret årligt af Miljøstyrelsen, som offentliggør timeprisen på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Offentliggørelse af tilsyn

Tilsynsrapporterne offentliggøres på Miljøstyrelsens digitale løsning DMA.

Miljøtilsynsplan

Struer Kommune skal minimum hvert 4. år opdatere en miljøtilsynsplan for alle de tilsyn, kommunen skal føre tilsyn med. I planen beskriver vi blandt andet, hvordan vi tilrettelægger tilsynene ud fra en risikovurdering. Miljøtilsynsplanen er tilgængelig på Miljøstyrelsens digitale løsning DMA.

Miljøgodkendelser af IE-husdyrbrug, skal løbende og mindst hvert 10. år tages op til revurdering og om nødvendigt ajourføres i lyset af den teknologiske udvikling. Den første regelmæssige revurdering skal dog ske, når der er gået 8 år efter, at godkendelsen er givet.

Miljøgodkendelser efter Husdyrbruglovens § 11 skal alene revurderes, hvis ikke husdyrbruget lever op til krav om totaldeposition for ammoniak.

Det samme gælder for husdyrbrug, der er miljøgodkendt efter Husdyrbruglovens § 12 eller efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, og som ikke er IE-husdyrbrug.

Den 1. januar 2020 trådte en række særregler for IE-husdyrbrug i kraft.

Årlig indberetning
IE-husdyrbruget skal hvert år senest den 31. december indberette følgende oplysninger til kommunen:

 • Logbøger for eventuel miljøteknologi.
 • Dokumentation for miljøledelsessystem.
 • Logbog for gennemførte kontroller.
 • Dokumentation for overholdelse af foderkrav.

Hvis der har været tilsyn inden for det seneste kalenderår, og ovenstående er fremvist, kan man undlade at indberette.

Indberetningen skal ske senest den 31. december 2021 for kalenderåret 2020.

De øvrige særregler   
Ud over den årlige indberetning skal man som IE-husdyrbrug også opfylde følgende:

 • Have et miljøledelsessystem.
 • Oplære personale og udarbejde oplæringsmateriale.
 • Udarbejde og følge en plan for reparation og vedligeholdelse af udstyr.
 • Udarbejde en beredskabsplan.
 • Overholde og dokumentere en række fodringskrav.
 • Anvende energieffektiv belysning.
 • Reducere støvemissioner fra staldanlæg
 • Underrette kommunen, hvis husdyrbruget ikke kan overholde vilkårene i miljøgodkendelsen eller kravene for IE-husdyrbrug.

Desuden skal husdyrbruget senest fire uger efter driftsophør anmelde dette til kommunen.

Hvem er omfattet af reglerne?
Følgende husdyrbrug er IE-brug:

 • husdyrbrug med flere end 750 stipladser til søer,
 • husdyrbrug med flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) eller
 • husdyrbrug med flere end 40.000 stipladser til fjerkræ.

Yderligere oplysninger
Du kan læse mere på miljøstyrelsens hjemmeside - Særregler for IE-husdyrbrug (mst.dk).

Luk alle
Åben alle

Du skal indsende en anmeldelse til Struer Kommune, hvis du ønsker at etablere eller ændre:

 1. et dyrehold med et produktionsareal i stalden på mindre end 100 m².
 2. en husdyrproduktion med udelukkende heste/ammekvæg/geder/får på dybstrøelse på et produktionsareal mindre end 175 m².
 3. en husdyrproduktion med udelukkende heste på et produktionsareal mindre end 200 m².
 4. et dyrehold på dybstrøelse som nævnt i pkt. 2, som kun er opstaldet indenfor perioden fra den 1. oktober til den 15. maj (vinteropstaldning) på et produktionsareal mindre end 300 m².
 5. et husdyrhold i ikke fast placerede husdyranlæg (flytbare), hvis det samlede grundareal af alle de ikke fast placerede anlæg tilsammen er mindre end 100 m².

Produktionsarealet er det areal i staldene, hvor dyrene opholder sig og afsætter gødning.

Anmeldelsen skal være skriftlig og indeholde følgende oplysninger om både det nye anlæg og de eksisterende anlæg på ejendommen:

Fast placerede husdyranlæg (herunder stalde, permanente læskure og lignende):
a) Dyrearter og -typer.
b) Produktionsarealets størrelse i m².
c) Staldsystem.
d) Målfaste tegninger, herunder relevante bygge- og konstruktionstegninger.

Gødningsopbevaringsanlæg (møddinger, gyllebeholdere m.v.):
a) Målfaste tegninger, herunder konstruktionstegninger m.v.
b) Eventuelle driftsforskrifter m.v.

Ensilageopbevaringsanlæg (ensilagepladser, f.eks. plansiloer/køresiloer, tårnsiloer m.v.):
a) Målfaste tegninger, herunder konstruktionstegninger.
b) Eventuelle driftsforskrifter m.v.

Hvis du ikke har hørt fra Struer Kommune inden 2 uger efter, at vi har modtaget din anmeldelse, har vi accepteret det anmeldte.

Vær dog opmærksom på, at hvis det anmeldte kræver en godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller hvis det anmeldte kræver en vurdering efter anmeldeordningen (afsnit IV i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug), må du først påbegynde etableringen, udvidelsen eller ændringen, når kommunalbestyrelsen har meddelt en afgørelse om det.

Du kan kontakte os og sende ansøgningen til teknisk@struer.dk.

Du skal indsende en ansøgning gennem www.husdyrgodkendelse.dk, hvis du ønsker at etablere eller ændre følgende: 

 1. et dyrehold med et produktionsareal i stalden på 100 m² eller større,
 2. en husdyrproduktion med udelukkende heste/ammekvæg/geder/får på dybstrøelse på et produktionsareal på 175 m² eller større,
 3. en husdyrproduktion med udelukkende heste på et produktionsareal på 200 m² eller større,
 4. et dyrehold på dybstrøelse som nævnt i pkt. 2, som kun er opstaldet indenfor perioden fra den 1. oktober til den 15. maj (vinteropstaldning) på et produktionsareal på 300 m² eller større,
 5. et husdyrhold i ikke fast placerede husdyranlæg (flytbare), hvis det samlede grundareal af alle de ikke fast placerede anlæg tilsammen er på 100 m² eller større.

Produktionsarealet er det areal i staldene, hvor dyrene opholder sig og afsætter gødning.

Du skal være opmærksom på, at der med ansøgningen skal indsendes et målfast oversigtskort, en situationsplan, kort over eventuelle bygningsudvidelser, afløbsplaner, opbevaringsanlæg, kapacitetsberetning, beredskabsplan samt oversigt over boringer, der anvendes til indvinding af vand.

Hvis det ansøgte kræver en byggetilladelse, kan vi tidligst meddele denne samtidigt med de eventuelle nødvendige tilladelser efter husdyrbrugloven. Dette gælder også, hvis det ansøgte kræver en udlednings- eller nedsivningstilladelse.

Hvis det ansøgte medfører ændringer i drænforhold, skal der indsendes en ansøgning om dette, som også tidligst vil blive behandlet samtidigt med de nødvendige afgørelser efter husdyrbrugloven.

Kontakt for Plan og Miljø i god tid for at få afklaret, hvilke tilladelser der er nødvendige, før udvidelsen/ændringen kan gennemføres.

Har du spørgsmål, så kontakt