Konkrete VE-projekter

Den 29. august 2023 besluttede byrådet at igangsætte planlægningen for 2 solcelleanlæg. Du vil herunder kunne læse om hvert af de 2 projekter og se det materiale der ligger til grund for beslutningen om igangsætning af planlægning.

Solceller ved Holmevej

Projektet omfatter etablering af solcelleområde på ca. 70 ha. ved Holmevej, lige syd for Vilhelmsborgvej.

Solcelleanlæg ved Holmevej

Projektet har holdt informations- og dialogmøde i Linde, hvor der blev lagt op til fremtidigt samarbejde med den lokale borgerforening. Lokal forankring ønskes drøftet i forbindelse med en eventuel debatfase. Der er mulighed for lokalt medejerskab til de nærmeste naboer, og en grøn fond til støtte for aktiviteter i lokalområdet.
Der vil blive etableret afskærmende beplantning omkring solcelleparken og natur mellem solpanelerne. Forhold for truede arter vil kunne forbedres og der vil potentielt kunne gives adgang for vildtet og mennesker til at færdes igennem projektområdet samt forbedring af fysiske forhold i vandløb.
Solcelleparken forventes af forsikringsmæssige årsager indhegnet med trådhegn i mindst 1,7 meters højde, som evt. kan hæves op til 20 cm over jorden for at tillade passage af småvildt. Projektet er åbent for at undlade hegning, hvis der findes en acceptable løsning ift. sikkerhed og forsikring.

Du kan se projektmaterialet her

Solceller ved Sønder Hjerm

Projektet omfatter etablering af et solcelleområde på ca. 85 ha ved Skarbyvej, lige øst for jernbanen.

Solceller ved Sønder Hjerm

Projektet har holdt nabomøder samt informationsmøde for ca. 250 deltagere. Naboerne er inviteret til at komme med forslag til projektets udformning, naturindsats og rekreative tiltag.
Projektet arbejder på at finde kompensationsløsninger for naboer inden for 200 m. 40 % af energiparken udbydes som andele til borgerne i Holstebro og Struer kommuner med fortegningsret for borgere inden for en rimelig afstand. Projektet forventer, at ejerskabsstrukturen bliver et partnerskab bestående af offentlige forsyningsvirksomheder, en privat investor og borgere i Struer og Holstebro kommuner. Pr. 12. juni 2023 er knap 1.000 borgere noteret som potentielle investorer af projektet.
Projektet vil oprette en GRØN PULJE+ målrettet nærområdet for at gøre området til et bedre sted at bo som supplement til den lovpligtige grønne pulje.
Projektet er i dialog med DN og ønsker også dialog med lokalområdet om at skabe mere natur, f.eks. omkring vandløbet, som går tværs igennem projektarealet. Projektet oplyser, at der i øvrigt kan overvejes etablering af vådområde langs vandløbet til tilbageholdelse af næringsstoffer, forbedring af vandløbskvaliteten og forsinkelse, så den hydrauliske belastning af vandløbene mindske, etablering af planter som tiltrækker flere insekter, insekthoteller, padde-vandhuller, evt. afgræsning for at fremme biodiversiteten samt beskyttelse af drikkevand til borgerne i Struer og Holstebro kommuner.

Du kan se projektmaterialet her